Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

Η Premium Support, με έδρα τη Νίκαια Αττικής, στην οδό Σπετσών 1-3 με τ.κ. 18452, τηλέφωνο επικοινωνίας 2155256131, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 163530509000 και e-mail επικοινωνίας info@premiumsuppport.gr, έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο mysafari.gr για να προσφέρει διαφημιστικές υπηρεσίες στους εγγεγραμμένους πελάτες.

O mysafari.gr προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες σε εγγεγραμμένα μέλη – πελάτες αλλά και σε ελεύθερους χρήστες. Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η χρήση του mysafari.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω.

Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο mysafari.gr, οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση που όλα τα μέλη και οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλα τα μέλη και οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου.

2. Καταχωρήσεις

Κόστος Έγγραφης Διαφημιστικής Καταχώρησης

Η εταιρεία υποχρεούται μετά την αίτηση του μέλους για την εγγραφή του στο mysafari.gr να έχει δημιουργήσει την καταχώρηση του, η οποία θα είναι πλέον εμφανής σε περίπτωση αναζήτησης από απλά μέλη, χρήστες και επισκέπτες. Η καταχώρηση περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του μέλους όπως: επωνυμία, διακριτικός τίτλος, υπεύθυνος επικοινωνίας, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης, fax, e-mail, internet address, δραστηριότητα, φωτογραφία ή το λογότυπο της επιχείρησης.

Το περιεχόμενο της διαφημιστικής καταχώρησης δημιουργείται, ανανεώνεται ή αλλάζει από το ίδιο το μέλος με τους κωδικούς μέλους που του έχουν χορηγηθεί εύκολα και γρήγορα. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη στο μέλος καθώς και απεριόριστο χώρο για την δημιουργία της διαφημιστικής του καταχώρησης.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις του κάθε μέλους του ηλεκτρονικού οδηγού mysafari.gr ορίζονται σε μια καταβολή ποσού ανάλογου με το πακέτο προβολής που το εκάστοτε μέλος έχει επιλέξει.

Οι συνδρομές είναι Ετήσιες, Διετής, Τριετής.

3. Υποχρεώσεις Όλων Των Μελών Και Επισκεπτών

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τα συναλλακτικά ήθη, τη καλή πίστη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο mysafari.gr, προκειμένου:

  • Να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα του μέλους,
  • Να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους ή επισκέπτη στο mysafari.gr.

Οι διαφημιζόμενοι μέσω του συνόλου των σελίδων, σε οποιαδήποτε μορφή τους, έχουν το δικαίωμα χρήσης και διαχείρισης του περιεχομένου της διαφημιστικής προβολής τους και για αυτό έχουν καταβάλει εφάπαξ το ποσό που αναλογεί, σε κάθε μορφής καταχώρηση. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται η αποκλειστική ιδιοκτησία της εκάστοτε σελίδας μέσω του mysafari.gr. Όλες οι χρεώσεις αφορούν την εφάπαξ χρήση και διαχείριση του περιεχομένου και μόνον αυτού.

4. Κωδικοί Πρόσβασης

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου mysafari.gr ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, θα ζητηθούν από τo mysafari.gr τα στοιχεία των μελών με σκοπό την απονομή του σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τo mysafari.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από τo mysafari.gr σε τρίτους. To mysafari.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.

To mysafari.gr δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του δικτυακού τόπου mysafari.gr, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

5. Cookies

Το mysafari.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε μέλους, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου mysafari.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Το μέλος μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση, να ενημερώνεται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε τέτοια περίπτωση το μέλος δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.